Wedi ei gynllunio ar eich cyfer CHI

Mae pob cwrs wedi ei deilwrio i gyfarfod ag anghenion pob grwp o bobl. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag undebau llafur, cyflogwyr a’r dysgwyr unigol er mwyn sicrhau bod y cwrs yn darparu profiad dysgu cadarnhaol ar gyfer pawb.

Yn ychwanegol at deilwrio cyrsiau sydd ohoni rydym yn cynllunio cyrsiau newydd yn barhaus, felly os bydd gennych angen dysgu byddwn yn cynllunio’r cwrs cywir ar eich cyfer chi.

“Mae WEA Cymru yn arddangos dealltwriaeth wirioneddol o’r rhwystrau i ddysgu a wynebir gan lawer o’n haelodau ac maent wedi bod
yn ddyfeisgar yn eu dull o fynd i’r afael â hwy yn cynnwys mynychu gweithleoedd yn ystod y dydd a’r nos, gan ddatblygu rhaglenni sgiliau sylfaenol wedi eu teilwrio’n arbennig i gefnogi’r cynnig dysgu ehangach , datblygu mentrau dysgu cymysg dysgu o bell a chefnogaeth tiwtor galw i mewn ”

Clare Jenkins, Rheolwr Prosiect USDAW

Sut y cyflwynir cyrsiau?

Gellir cyflwyno pob cwrs fel cyrsiau byr yn ystod y dydd neu fin nos, Gweithdai Penwythnosol neu gyrsiau dwys diwrnod llawn yn ystod yr wythnos.

Rhedir cyrsiau mewn gweithleoedd a lleoliadau eraill drwy Ogledd Cymru.

Mae WEA Cymru yn ymdrechu i sicrhau y bydd pob cwrs yn rhedeg ar amser ac mewn lleoliad sy’n gyfleus i’r dysgwyr, ac rydym yn hyblyg a gallwn weithio o amgylch patrymau sifftiau ac ymrwymiadau eraill.

Gwasanaethau Myfyrwyr

Sgiliau Hanfodol a Dyslecsia

Mae’r pob dysgwr yn cael cynnig prawf sgrinio ar gyfer Dyslecsia a Llythrennedd / Rhifyddeg, yna mae cefnogaeth addas yn cael ei drefnu ar gyfer y dysgwyr rheini sydd ei angen.


Mae tîm cefnogi myfyrwyr Coleg Harlech yn cynnig ystod o wasanaethau sy’n cynnwys Cyngor, Arweiniad, Cwnsela a chymorth ymarferol gydag ymholiadau perthynol i:

• Personol, Iechyd a Lles
• Ariannol, Dyled, Cyllido a Budd-daliadau
• Problemau cartrefu
• Darparwyr Gofal Plant Lleol
• Cyngor Gyrfaoedd (drwy Yrfa Cymru)
• Ceisiadau prifysgol a dewisiadau cyllido perthynol
• Cefnogaeth ac offer sydd eu hangen i gynorthwyo gydag anghenion neu anableddau dysgu penodol.

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica