Prosiect Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle

Ydy eich cwmni wedi ei leoli yng Nghymru?
Ydych chi’n gwybod sut y gall Sgiliau Hanfodol gefnogi eich busnes?

Mae Coleg Glannau Dyfrdwy, mewn partneriaeth â WEA Cymru, Choleg Iâl a IteC Wrecsam , yn darparu hyfforddiant RHAD AC AM DDIM er mwyn i’ch staff dderbyn cymhwyster cydnabyddedig Sgiliau Hanfodol Cymru.

Bydd yr hyfforddiant pwrpasol yma mewn Saesneg, Mathemateg a TG yn ymwneud yn uniongyrchol a’ch sefydliad ac yn helpu i ddatblygu eich gweithlu trwy:
- gwell gwaith tîm a gwasanaeth cwsmer;
- gwell rheolaeth ansawdd;
- cynyddu cywirdeb, llai o golled;
- cynyddu hyder;
- gwell hyblygrwydd ar gyfer aml-sgilio effeithiol. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut y gall y Prosiect Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle helpu eich cwmni, cysylltwch ag un o’r darparwyr isod:

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch WEA Cymru ar 01766 800450 neu anfonwch e-bost i workplace@weacymru.org.uk.

Am enghreifftiau o sut mae cwmnïau yn ail elwa o'r prosiect hwn

Jemoleys, cafe a stiwdio peintio potiau ceramig, Penyffordd
Dywedodd Sue Bailey, y rheolwraig, sydd wedi bod yn gweithio ar daflen i hyrwyddo’r ‘Noson Pizza a Phasta’,
“Wnes i ddim dysgu sut i ddefnyddio cyfrifiadur yn yr ysgol felly roeddwn i’n nerfus. Doeddwn i ddim yn gwybod sut i’w droi ymlaen hyd yn oed! Nawr rydw i’n creu taflen hyrwyddo, gan ddefnyddio geiriau a lluniau, fydd yn cael ei dosbarthu’n lleol. Mae wedi fy nysgu i beidio â bod ofn y cyfrifiadur.”
darllen mwy...

Ysgolion Maes Owen a Y Foryd, Towyn
Meddai Diane Taylor, “Roedden ni am gymryd rhan yn y rhaglen brwsio dannedd genedlaethol a chreu taflen a fyddai’n apelio at y plant. Fe wnaethon ni ysgrifennu “Robert the Rabbit”, gan ddefnyddio iaith y gallen nhw ei deall, delweddau lliwgar a chwilair.

Mae wedi bod yn llwyddiant mawr ac mae’n cael ei defnyddio fel adnodd yn yr ysgol erbyn hyn.”
darllen mwy...

Abbey Dingle , Cartref Gofal, Llangollen
Dywedodd Linda Mottram, cynorthwyydd gofal, “Doeddwn i ddim wedi defnyddio cyfrifiadur cyn mynd ar y cwrs yma. Fe allwn i ei roi ymlaen, a dyna ni! Erbyn hyn mae gen i gyfrif e-bost ac fe alla i chwilio’r rhyngrwyd, sy’n gam enfawr ymlaen.
darllen mwy...

Joloda Hydraroll, mae’r cwmni’n arbenigo mewn cynhyrchu systemau llwytho tryciau, Ynys Mon
Meddai Ian Vials, ffabrigwr "“Mae’r cwrs wedi bod yn wych. Un o’r pethau rydw i wedi’i ddysgu ydy sut i gael eich pwynt drosodd yn effeithiol, er enghraifft, pan fydda i’n cysylltu â’r rheolwr fe alla i anfon e-bost, ac roedd yn ddefnyddiol dysgu am iaith y corff a sut i ymddwyn mewn ffordd briodol.”

Andrew Forder-Scross, weldiwr/ffabrigwr dan brentisiaeth, “Roedd y trafodaethau grwp yn dda ac fe wnaethon nhw ddangos i mi sut i roi fy marn drosodd.”
darllen mwy ...

Coed Mor, Cartref Gofal, Abergele
Meddai Deborah Mulvaney, “Mae’r cwrs wedi’i deilwra’n arbennig i’n swyddi, er enghraifft, rydyn ni wedi bod yn dysgu sut i ysgrifennu cynlluniau gofal ac adroddiadau am ddamweiniau. Mae ein tiwtor, Sian Hanley, wedi bod yn wych. Mae hi wedi cymryd ei hamser efo ni, rydyn ni wedi cymryd camau bach, ac rydyn ni wedi cyflawni cryn dipyn yn y diwedd"
darllen mwy

Dafydd Hardy Gwerthwyr Tai, Gogledd Orllewin Cymru
Meddai Dafydd Hardy, Cyfarwyddwr y cwmni "Roedd WEA Cymru yn gallu darparu ateb pwrpasol. Roedd hyn yn bwysig iawn gan fy mod i’n chwilio am hyfforddiant penodol a fyddai’n cwrdd â’n hanghenion yn hytrach na rhywbeth cyffredinol. Mae’r cwrs yma wedi’i deilwra i gryfderau a gwendidau unigol ein timau er mwyn eu helpu i weithio’n llwyddiannus fel grwp."
darllen mwy...

The Clocktower, y darparwr gwasanaethau dydd, Mostyn
Ychwanegodd Ben Roberts, y Rheolwr “Rydw i wedi cael sylwadau gwych gan rieni a staff; mae wedi mynd yn llawer gwell na’r disgwyl ac fe hoffwn i wneud mwy.
Mae’r staff yn gweithio mwy fel tîm, maen nhw i gyd wedi mwynhau’r profiad, ac mae’n dda gweld hyder pob un yn datblygu.”
darllen mwy...

Erw Groes, cynllun tai â chymorth, Holywell
Stuart Walls, Uwch Swyddog Prosiect "Maen nhw wedi datblygu cryn dipyn ac maen nhw’n sicr yn fwy hyderus rwan. Fe fu’r Tiwtor, Diane Roberts, yn hyblyg iawn, gan addasu’r sesiynau i’w helpu efo’u swyddi unigol a’u cynnal ar adegau oedd yn gyfleus iddyn nhw.”
darllen mwy...

Blue Bears, canolfan chwarae, Wrexham
Fel rhan o gwrs blasu ar sgiliau cyfathrebu fe ysgrifennodd y staff ddrama bypedau.
Meddai’r Rheolwraig, Sue Ford “Mae’r cwrs wedi bod yn fuddiol iawn. Galla i weld y cynnydd mae’r merched wedi’i wneud, mae eu hyder wedi tyfu ac mae wedi helpu i ddatblygu eu creadigrwydd. Maen nhw’n meddwl am syniadau newydd drwy’r adeg.”
darllen mwy...

Welcome Furniture, Caernarfon
Roedd rheolwr TG Colin Pearce yn edrych i gynyddu sgiliau staff TG
dywedodd "Mae’r cwrs wedi bod yn fuddiol iawn i’r cwmni ac rydw i wedi sylwi ar ostyngiad sylweddol yn nifer y ceisiadau am help gyda phroblemau TG ers i’r staff ddechrau ar y cwrs.Maen nhw rwan yn gallu gweithio ar eu pennau eu hunain efo meddalwedd fel Excel a Word heb ofyn am gymorth."
darllen mwy...

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch WEA Cymru ar 01766 800450 neu anfonwch e-bost i workplace@weacymru.org.uk. neu neu un o'n partneriaid

 
  0300 30 30 007
enquiries@cambria.ac.uk
01978 367100 Claire.Betteley@wrexham.gov.uk
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica