Cymorth i Fyfyrwyr

Cyngor Gyrfaoedd

Mae’r cyswllt hwn yn mynd â chi i wefan Gyrfa Cymru

Datganiad Anabledd

Mae WEA Cymru yn annog ceisiadau gan unigolion sydd ag anawsterau neu anableddau.

Mae datganiad o genhadaeth y Gymdeithas yn cyfeirio at egwyddor addysg gynhwysol i bawb a phwysigrwydd datblygu potensial llawn ei holl ddysgwyr.

Mae’r Gymdeithas yn cydnabod, oherwydd natur amrywiol y safleoedd a ddefnyddir, y gall myfyrwyr ag anableddau corfforol wynebu problemau o ran mynediad mewn rhai achosion.
Mae’r datganiad llawn ar gael yn y ddogfen hon

 

Sgiliau Sylfaenol a Hanfodol

I gael cymorth gyda darllen, ysgrifennu a mathemateg cysylltwch a Julie Roberts yng Ngholeg Harlech CAG ar 01766 800466
neu anfonwch ebost

Cymorth Ariannol

Y Gronfa Ariannol wrth Gefn (CAWG/FCF)

Cronfa a ddarperir gan DELLS yw hon i helpu dysgwyr nad ydynt, oherwydd caledi ariannol, yn gallu dechrau neu aros ar gwrs Addysg Bellach.

Cyllid Atodol (ADA)

Gall DELLS ddarparu arian ychwanegol i gefnogi dysgwyr ag Anawsterau Dysgu a/neu Anableddau (ADA).

Grantiau Dysgu’r Cynulliad

Grant arbennig yw hwn i helpu pobl ar incwm isel i gael mynediad i addysg bellach ac addysg uwch.
Pwrpas y grant yw helpu gyda chostau megis llyfrau, offer, teithio a gofal plant tra ydych yn astudio.
Darperir y grantiau hyn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy eich Awdurdod Addysg Lleol.

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica