Adnoddau Ar-lein

Mae’r canlynol yn gymysgedd o adnoddau rhyngrwyd di-dâl i gefnogi dysgu ar draws cwricwlwm CAG

Intute - Gallwch chwilio drwy gasgliad eang o adnoddau gwe sydd wedi’u dewis a’u gwerthuso’n arbennig ar gyfer addysg ac ymchwil. Mae’n ymdrin â’r rhan fwyaf o feysydd pwnc, ac mae ganddo 4 prif grwp o bynciau: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Y Celfyddydau a Dyniaethau, Gwyddorau Cymdeithasol, Iechyd a Gwyddorau Bywyd. Sylwer bod yr adnodd hwn yn cymryd lle’r Rhwydwaith Darganfod Adnoddau a’i fothau cysylltiedig

NewsUK - Gallwch chwilio drwy gyhoeddiadau newyddion rhanbarthol a chenedlaethol am storïau newyddion cyfredol neu flaenorol.

Biz/ed Gwasanaeth ar-lein di-dâl ar gyfer dysgwyr a thiwtoriaid busnes, economeg, cyfrifeg, hamdden ac adloniant, teithio a thwristiaeth.

Mae gan wefan y BBC gyfoeth o ddeunydd o ansawdd, er enghraifft, cwrs Webwise ar-lein (http://www.bbc.co.uk/webwise/) ac adnoddau ar gyfer dysgu Cymraeg (http://www.bbc.co.uk/wales/learnwelsh/).

Library of Wales Mae dau adnodd ar-lein ardderchog, Know UK a News UK. Gellir eu cyrchu drwy agor cyfrif gyda Llyfrgell Cymru. Gall unrhyw un gofrestru am ddim os oes ganddynt god post yng Nghymru. Ar ôl i chi gofrestru, gallwch ddod o hyd i’r adnoddau hyn dan "references resources".

Multimedia Training Videos Adnoddau ardderchog ar gyfer athrawon a dysgwyr.

Ar gyfer Myfyrwyr gyda Dyslecsia

Dyslexia-college - yn wych ar gyfer oedolion; yn cynnwys cynghorion astudio

Dyslexia-college fforwm trafod ar gyfer pobl gyda dyslecsia

xtraordinarypeople yn cynnwys cyfweliadau gyda phobl enwog

Dyslexia-adults.com gwybodaeth gyffredinol ar gyfer oedolion

Gwyddoniaduron Ar-lein

How Stuff Works - Mae’r safle yn mynd yn fwy a mwy masnachol, ond mae yma erthyglau gwych dan gategorïau megis Awto, Gwyddoniaeth, Iechyd, Electroneg ac yn y blaen. Mae bellach yn cynnwys casgliad o fideos.

Wikipedia - Gwyddoniadur ar-lein di-dâl, y gall pawb ei olygu. Gall yr ansawdd amrywio a cheir amheuaeth yn aml pa mor ddibynadwy yw.

Encyclopedia Britannica - Mae gan y fersiwn ar-lein erthyglau cryno (iawn) sydd ar gael yn ddi-dâl.

The World Factbook Cyhoeddiad blynyddol gan Asiantaeth Cudd-wybodaeth Ganolog UDA gyda gwybodaeth sylfaenol am wahanol wledydd y byd, megis demograffeg, diwydiant, llywodraethau ac yn y blaen.

Geiriaduron Ar-lein

Mae’r Oxford English Dictionary awdurdodol ar gael drwy danysgrifiad yn unig, ond gellir ei gyrchu drwy nifer o wasanaethau llyfrgell lleol. I’r rhai ohonoch nad ydynt yn gallu cyrchu’r Oxford English Dictionary, mae AskOxford yn darparu rhestr gynhwysfawr.

Geiriadur Cymraeg di-dâl gan Brifysgol Llanbedr Pont Steffan. Gweler University of Lampeter.

Tiwtorialau Ar-lein

Mae’r Virtual Training Suite yn darparu tiwtorialau di-dâl ar y Rhyngrwyd i’ch helpu i ddysgu sut i gael y gorau o’r We ar gyfer eich addysg ac ymchwil. Tiwtorialau pwnc-benodol ar-lein i ddysgu sgiliau Rhyngrwyd ac ymchwil.

Internet Detective - Tiwtorial ar-lein sy’n defnyddio thema ‘Film Noir’ i ddysgu sgiliau rhyngrwyd sylfaenol ar gyfer gwaith coleg a gwaith prifysgol.

TONIC - Tiwtorial ar-lein di-dâl: “Canllaw ymarferol, hawdd ei ddeall i ddefnyddio’r Rhyngrwyd wedi’i gynhyrchu gan Netskills.”

Addysgu a Dysgu Ar-lein

Mae nifer o safleoedd wedi cael eu sefydlu i hyrwyddo rhannu adnoddau addysgu ac e-ddysgu. Eu nod yw bod o ddefnydd i diwtoriaid prysur nad oes ganddynt efallai yr amser i greu eu hadnoddau eu hunain – mae’n bosibl y bydd dysgwyr hefyd yn gweld yr adnoddau’n ddefnyddiol.

NGLF - Y porth Cymreig i addysgu a dysgu ar-lein, gan gynnwys nifer o adnoddau dysgu iaith Gymraeg.

QIA Excellence Gwefan ar gyfer Dysgu i Oedolion a Chymunedol sy’n cynnwys Cyfnewidfa Adnoddau E-ddysgu.

OpenLearn - Gall unrhyw un yn awr gyrchu dysgu ar-lein di-dâl gyda’r Brifysgol Agored.

BBC Raw - Canllaw i ddatblygu gwell sgiliau darllen ac ysgrifennu.

Teach-ICT - Pwrpas y wefan hon yw dysgu TGCh ar bob lefel. Bydd dysgwyr yn darganfod nodiadau adolygu i ddysgu’r pwnc TGCh ynghyd â digon o gwisiau, cystadlaethau a pholau i wneud pethau’n ddiddorol. Bydd tiwtoriaid yn darganfod gwersi cychwynnol a sesiynau cloi gyda Chynlluniau Gwaith, syniadau ar gyfer gwersi ac amrywiaeth eang o ddeunydd di-dâl.

Massachusetts Institute of Technology - Mae ‘MIT OpenCourseWare’ yn darparu nodiadau darlithoedd, arholiadau a fideos di-dâl. Nid oes ffi gofrestru.

Merlot - Gwefan a noddir gan UDA sy’n cynnwys cysylltau wedi’u categoreiddio i adnoddau dysgu ac addysgu ar-lein. Mae’r e-lyfrau di-dâl yn tueddu i fod yn y gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau. Hefyd, testunau hyn a geir yma’n aml sydd eisoes ar gael yn gyhoeddus neu lle mae’r hawlfraint wedi’i glirio.

E-lyfrau / Cylchgronau Di-dâl

Edrychwch ar y gwefannau isod am unrhyw destunau allweddol neu destunau a argymhellir. Gallwch greu cysylltau uniongyrchol i deitlau unigol.

Project Gutenberg - Y wefan hynaf ar gyfer e-lyfrau a ddarperir gan wirfoddolwyr. Yn cynnwys nifer o deitlau clasurol.

Catalogue of Free E-Books- Gwefan Awstralaidd yw hon ac mae’n darparu catalog ar gyfer e-lyfrau ar draws y byd.

Google Book Search - Mae yn y modd rhagbrofi “beta” ar hyn o bryd, a bydd y datblygiad newydd hwn gan Google yn chwilio drwy destun llawn llyfrau, neu mae gennych y dewis i gyfyngu eich chwiliad i “Full view books” y gallwch ei gyrchu ar-lein.

Mae nifer o gylchgronau academaidd ar gael yn ddi-dâl ar y wefan. Rhestrir rhai cyfeiriaduron allweddol isod.
Mae hefyd yn werth edrych ar danysgrifiadau i gylchgronau printiedig i weld a ydynt yn caniatáu mynediad ar-lein di-dâl.

Directory of Open Access Journals - Mae’r rhestr gynhwysfawr hon yn ymdrin â phob maes pwnc. Gallwch edrych arni yn ôl pwnc neu chwilio am deitlau neu erthyglau.

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica