Ffioedd a Chonsesiynau

Mae ein strwythur ffioedd wedi’i llunio i sicrhau bod pawb sy’n gallu gwneud hyn yn gwneud cyfraniad tuag at gost eu cwrs, ac i sicrhau yr un pryd nad yw unrhyw un yn cael ei rwystro rhag mynychu un o ddosbarthiadau WEA Cymru oherwydd anawsterau ariannol.

Consesiynau

Mae’n bosibl eich bod yn gymwys i gael consesiwn os ydych yn derbyn budd-daliadau ar y 1af o Fedi blwyddyn yma. Sylwch na allwch wneud cais am fwy nag un o’r consesiynau sydd ar gael isod.

Rhaid i chi ddod â thystiolaeth ddogfennol gyda chi i gefnogi eich cais i dalu’r ffi leiafswm wrth gofrestru ar gyfer cwrs. Bydd y dystiolaeth hon yn cael ei harchwilio ond ni fyddwn yn ei llungopïo.

CONSESIWN 1 – gostyngiad o 70% yn ffi’r cwrs.

Bydd dysgwyr sydd ar adeg y cofrestru, yn gweithio 16 awr neu lai yr wythnos neu yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau canlynol:-
• Cymhorthdal Incwm
• Lwfans Ceisio Gwaith / Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
• Lwfans Byw i’r Anabl
• Budd-dal Analluogrwydd
• Credydau Treth i Bobl Anabl
• Lwfans Gofalwr
• Budd-dal Tai
• Budd-dal Treth Cyngor (heb gynnwys gostyngiad sengl)
• Credydau Pensiwn
• Tâl Mamolaeth/Tadolaeth/Mabwysiadu Statudol/ Tâl Salwch Statudol
- os nad ydych chi’n derbyn lwfansau ychwanegol gan y Cwmni


CONSESIWN 2 – gostyngiad o 30% yn ffi’r cwrs.
yn berthnasol os ydych yn derbyn: -

 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Presenoldeb
 • Budd-dal Anafiadau Diwydiannol
 • Pensiynau Rhyfel / Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Pensiwn Gwladol

 • Costau Eraill

  Gall rhai cyrsiau gynnwys costau ee ffi arholiad neu ddeunyddiau ychwanegol. Fodd bynnag, os oes angen help arnoch i dalu am hyn, siaradwch â'ch tiwtor neu ffoniwch eich swyddfa leol.

  WEA Cymru yn cadw'r hawl i godi ffioedd cofrestru i'r dysgwyr hynny sy'n gymwys ar gyfer cofrestru a chonsesiynau ffi arholiad o dan yr amgylchiadau canlynol:

  • Nid yw presenoldeb a / neu ofynion gwaith cwrs wedi cael eu bodloni

  • Mae'r dysgwr yn ail-gymryd yn ei gyfanrwydd neu gymhwyster rhannol

  • Mae'r dysgwr yn methu â mynychu arholiad heb reswm da

  Modd o daliad

  WEA Cymru yn derbyn talu ffioedd y cwrs gan unigolion trwy'r dulliau canlynol:

  • Ar-lein
  • Arian parod
  • Siec yn daladwy i WEA Cymru
  • Debyd / Credyd Cerdyn-Dros y ffôn i'r swyddfa Cyllid - 01766 780 363
  Gall dysgwyr Môn dalu trwy ffonio'r swyddfa ardal ar 01248 363 933

  Gellir rhandaliadau eu cynnig i ddysgwyr yn talu ffioedd cwrs ar y sail ganlynol:

  • Bydd Rhandaliadau yn cael ei dalu mewn symiau cyfartal
  • Bydd angen i gael eu talu cyn diwedd y cyfnod y mae'r cwrs yn dechrau holl daliadau
  • Ni all drefniant i dalu mewn rhandaliadau yn cael cynnig ôl-weithredol i unrhyw fyfyriwr sydd eisoes wedi talu ffi eu cwrs
  • Bydd y trefniant hwn yn cael ei adolygu yn flynyddol

  Ar gyfer pob cwrs, gall taliad gael ei wneud yn y sesiwn gyntaf neu ail o'r cwrs neu yn bersonol yn Swyddfeydd Ardal, drwy'r post neu dros y ffôn.

  Mewn achos o beidio â thalu ffioedd y cwrs, efallai y bydd angen i ddysgwyr tynnu'n ôl o'r cwrs a WEA Cymru yn mynd ar drywydd y unigol ar gyfer taliad llawn o'r ffioedd drwy ba fodd bynnag y mae'n teimlo sy'n briodol.

  Ad-daliad

  Ni fyddwch yn gallu cael ad-daliad oni bai bod WEA Cymru wedi diddymu’r cwrs.

  Cofrestriadau Hwyr Bydd yn rhaid i chi dalu’r ffi arferol hyd yn oed os ydych yn hwyr yn cychwyn
  ar y cwrs.

  Cofrestriadau hwyr

  Mae'r rheolau ffi arferol yn berthnasol hyd yn oed os byddwch yn dechrau cwrs yn hwyr.

  Tystysgrifau / Amnewid Coll

  Noder bod dysgwyr yn gyfrifol am y gost o dystysgrif newydd, er enghraifft, os golli, ei ddifrodi neu dystysgrif gael ei rhoi gydag enw anghywir.

  Gost adnewyddu yn dibynnu ar y Corff Dyfarnu, cysylltwch â'ch Tîm Ardal am fanylion pellach

  Partneriaethau

  Mae WEA Cymru hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr, cyrff gwirfoddol a grwpiau cymunedol, a gall y ffioedd amrywio gan ddibynnu ar natur y gwaith.

  Cronfa Gymdeithasol Ewrop

  Mae’n bosibl y bydd rhai cyrsiau yn rhan o brosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop, a bydd angen i’r myfyrwyr gwrdd â rhai meini prawf penodol cyn y gallant fanteisio ar ddarpariaeth ddi-dâl.

  Cymorth Pellach

  ydych yn cael anhawster i ddeall y rheolau hyn, neu os nad ydych yn gallu fforddio’r ffioedd neu gostau eraill megis gofal plant, ffioedd arholiad neu gost defnyddiau, a fyddech cystal â chysylltu â’r Rheolwr Dysgu/Tiwtor Drefnydd neu’r Gweithiwr Datblygu ar gyfer yr ardal.

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica