Ffioedd a Chonsesiynau

Mae ein strwythur ffioedd wedi’i llunio i sicrhau bod pawb sy’n gallu gwneud hyn yn gwneud cyfraniad tuag at gost eu cwrs, ac i sicrhau yr un pryd nad yw unrhyw un yn cael ei rwystro rhag mynychu un o ddosbarthiadau WEA Cymru oherwydd anawsterau ariannol.

Ffi Gofrestru Mae’r ffi ar gyfer pob cwrs a restrir yn y prosbectws hwn yn cynnwys ffi gofrestru o £10. Sylwer: codir ffi gofrestru o £10 ar bob dysgwr, gan gynnwys y rheiny sy’n gymwys i fynychu cwrs am bris gostyngol fel y nodir isod.

Consesiynau

Mae’n bosibl eich bod yn gymwys i gael consesiwn os ydych yn derbyn budd-daliadau ar y 1af o Fedi blwyddyn yma. Sylwch na allwch wneud cais am fwy nag un o’r consesiynau sydd ar gael isod.

Rhaid i chi ddod â thystiolaeth ddogfennol gyda chi i gefnogi eich cais i dalu’r ffi leiafswm wrth gofrestru ar gyfer cwrs. Bydd y dystiolaeth hon yn cael ei harchwilio ond ni fyddwn yn ei llungopïo.

Os ydych yn derbyn Budd-daliadau sy’n destun Prawf Moddion

Os ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau isod sy’n destun Prawf Moddion, gallwch ddisgwyl talu’r ffi leiafswm a nodir ar gyfer y cwrs yn y prosbectws hwn.

Budd-daliadau sy’n destun Prawf Moddion (hynny yw, budd-daliadau sy’n dibynnu ar eich incwm chi ac incwm eich teulu, i gydymffurfio â’r lleiafswm incwm a osodir gan y Llywodraeth i fyw arno).
Lwfans Ceisio Gwaith (seiliedig ar incwm)
Cymhorthdal Incwm neu Ychwanegiadau Cymhorthdal Incwm
Budd-dal Tai
Budd-dal Treth Cyngor (seiliedig ar incwm)
Ychwanegiad Credyd Pensiwn at Bensiwn y Wladwriaeth

Costau Eraill

Gall rhai cyrsiau gynnwys costau ee ffi arholiad neu ddeunyddiau ychwanegol. Fodd bynnag, os oes angen help arnoch i dalu am hyn, siaradwch â'ch tiwtor neu ffoniwch eich swyddfa leol.

WEA Cymru yn cadw'r hawl i godi ffioedd cofrestru i'r dysgwyr hynny sy'n gymwys ar gyfer cofrestru a chonsesiynau ffi arholiad o dan yr amgylchiadau canlynol:

• Nid yw presenoldeb a / neu ofynion gwaith cwrs wedi cael eu bodloni

• Mae'r dysgwr yn ail-gymryd yn ei gyfanrwydd neu gymhwyster rhannol

• Mae'r dysgwr yn methu â mynychu arholiad heb reswm da

Modd o daliad

WEA Cymru yn derbyn talu ffioedd y cwrs gan unigolion trwy'r dulliau canlynol:

• Ar-lein
• Arian parod
• Siec yn daladwy i WEA Cymru
• Archeb sefydlog ar gyfer y rhai sy'n talu trwy randaliadau
• Debyd / Credyd Cerdyn-Dros y ffôn i'r swyddfa Cyllid - 01766 780 363
Gall dysgwyr Môn dalu trwy ffonio'r swyddfa ardal ar 01766 800443

Gellir rhandaliadau eu cynnig i ddysgwyr yn talu ffioedd cwrs ar y sail ganlynol:

• Bydd Rhandaliadau yn cael ei dalu mewn symiau cyfartal
• Bydd angen i gael eu talu cyn diwedd y cyfnod y mae'r cwrs yn dechrau holl daliadau
• Ni all drefniant i dalu mewn rhandaliadau yn cael cynnig ôl-weithredol i unrhyw fyfyriwr sydd eisoes wedi talu ffi eu cwrs
• Bydd y trefniant hwn yn cael ei adolygu yn flynyddol

Ar gyfer pob cwrs, gall taliad gael ei wneud yn y sesiwn gyntaf neu ail o'r cwrs neu yn bersonol yn Swyddfeydd Ardal, drwy'r post neu dros y ffôn.

Mewn achos o beidio â thalu ffioedd y cwrs, efallai y bydd angen i ddysgwyr tynnu'n ôl o'r cwrs a WEA Cymru yn mynd ar drywydd y unigol ar gyfer taliad llawn o'r ffioedd drwy ba fodd bynnag y mae'n teimlo sy'n briodol.

Ad-daliad

Ni fyddwch yn gallu cael ad-daliad oni bai bod WEA Cymru wedi diddymu’r cwrs.

Cofrestriadau Hwyr Bydd yn rhaid i chi dalu’r ffi arferol hyd yn oed os ydych yn hwyr yn cychwyn
ar y cwrs.

Cofrestriadau hwyr

Mae'r rheolau ffi arferol yn berthnasol hyd yn oed os byddwch yn dechrau cwrs yn hwyr.

Tystysgrifau / Amnewid Coll

Noder bod dysgwyr yn gyfrifol am y gost o dystysgrif newydd, er enghraifft, os golli, ei ddifrodi neu dystysgrif gael ei rhoi gydag enw anghywir.

Gost adnewyddu yn dibynnu ar y Corff Dyfarnu, cysylltwch â'ch Tîm Ardal am fanylion pellach

Partneriaethau

Mae WEA Cymru hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr, cyrff gwirfoddol a grwpiau cymunedol, a gall y ffioedd amrywio gan ddibynnu ar natur y gwaith.

Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Mae’n bosibl y bydd rhai cyrsiau yn rhan o brosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop, a bydd angen i’r myfyrwyr gwrdd â rhai meini prawf penodol cyn y gallant fanteisio ar ddarpariaeth ddi-dâl.

Aelodaeth

Os ydych yn dymuno cefnogi gwaith WEA Cymru a chymryd rhan yn y gweithgareddau, mae’n bosibl yr hoffech ddod yn aelod unigol ar gost o £10 y flwyddyn. Nid yw aelodau yn gorfod talu’r ffi gofrestru (mae’n rhaid dangos tystiolaeth ddogfennol wrth gofrestru). Mae gan yr aelodau hawl i bleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac i dderbyn copi o’r newyddlen achlysurol a’r Adroddiad Blynyddol.

Cymorth Pellach

ydych yn cael anhawster i ddeall y rheolau hyn, neu os nad ydych yn gallu fforddio’r ffioedd neu gostau eraill megis gofal plant, ffioedd arholiad neu gost defnyddiau, a fyddech cystal â chysylltu â’r Rheolwr Dysgu/Tiwtor Drefnydd neu’r Gweithiwr Datblygu ar gyfer yr ardal.