Proffiliau Myfyrwyr Coleg Harlech WEA

E-Newyddlen Newydd ar gael Rwan

Dysgwyr y Blaenau yn dathlu llwyddiant yn Arddangosfa Gelf Agored Cricieth

 

Mae tiwtor Joanna Richards wrth ei bodd ar ôl llwyddiant ei myfyrwyr, “Fe gyflwynodd pump o’m myfyrwyr yn y Blaenau waith i Arddangosfa Gelf Agored y Cricieth eleni a chafodd o leiaf un paentiad gan bob un ei dderbyn, sy’n dipyn o gamp o ystyried nad oedd y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi cyflwyno eu gwaith i unrhyw fath o arddangosfa o’r blaen, heb sôn am arddangosfa gystadleuol mor uchel ei pharch â hon.”

Roedd y myfyrwyr yn falch iawn o gael cyfle i arddangos eu gwaith ac mae amryw wedi mynd ymlaen i werthu eu lluniau.

Roedd Val Lewin, un o’r myfyrwyr, “ar ben ei digon” pan werthodd dau o’i lluniau, ac yn dilyn y llwyddiant hwn fe werthodd Sally Horn gyfres o luniau o Flaenau Ffestiniog yn ystod y sioe.

Ychwanegodd Joanna, “Arddangosfa gystadleuol ydy hon a chafodd yr holl baentiadau eu barnu gan Howard Coles a Tess Urbanska. Bu’n rhaid i mi eu perswadio i fagu’r hyder i’w wneud, ond fe wnaethon nhw!”

Y rhai fu’n arddangos eu gwaith oedd Val Lewin, sy’n tynnu sylw at y smotyn coch o dan ei llun sy’n nodi ei fod wedi’i werthu, Cynthia Lewis, Sarah Hartill, Sally Horn, Nigel Batterham a Pam Bateman.

Cynllun arloesol Coleg Harlech yn arwain Robin at yrfa newydd ym maes gofal

Ar ôl treulio oes yn gweithio mewn diwydiant, mae rhaglen waith arbennig i bobl a fu’n ddi-waith ers amser hir wedi agor llygaid Robin Hughes i yrfa newydd o ofalu am bobl eraill. Nid yw Robin, sy’n 54 oed ac yn dad i ddau o blant, wedi bod mewn gwaith amser-llawn ers 2008 ar ôl iddo golli ei swydd yn Alwminiwm Môn oherwydd salwch.

Byddai’n methu cael ateb hyd yn oed i geisiadau am swyddi ac roedd wedi digalonni, ond yna cafodd ei gyflwyno i’r cynllun Marchnad Lafur Drosiannol (MLD/ILM) sy’n cael ei redeg gan Goleg Harlech.

O dan y cynllun, mae cyflogau’n cael eu talu i bobl ddi-waith tymor hir i ymgymryd â swyddi dros dro sy’n cael eu creu’n arbennig.
Mae Robin wedi treulio tri mis yn gweithio yng nghanolfan ymwelwyr fferm Tyddyn Môn ym Mrynrefail, Dulas, ger Amlwch.

Gwybodaeth lawn

Llongyfarchiadau i’n Garddwyr ym Mhowys!

I swyddfa ardal Powys ac i ddysgwyr garddio CAG Gogledd Powys, a dderbyniodd gymorth ariannol o sawl prosiect, am yr holl waith caled a wnaethant.

Cawsant eu gwahodd i greu gardd arddangos ar gyfer Gwyl Gwanwyn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ac roeddynt yn llwyr haeddu ennill Clod Uchel.

Mae’r sioe’n atyniad mawr sy’n denu torfeydd o dros 24,000 yn ystod y penwythnos. Bu llawer o’r ymwelwyr yn treulio amser yn eistedd yn yr ardd ac yn gwerthfawrogi’r cynllun beiddgar sy’n manteisio ar ddefnyddiau wedi’u hadennill a’u hailgylchu megis poteli plastig a hen fatri car.

Yn ogystal â’r gost isel, y prif syniad arall y tu ôl i’r ardd yw y dylai fod yn hafan i fywyd gwyllt ac felly mae llawer o’r planhigion a ddewiswyd yn hoff gan bryfed. Hefyd dylai’r pwll bach ddenu pryfed, amffibiaid ac adar ac mae’r gwelyau uchel yn darparu cilfachau rhwng y poteli lle gall creaduriaid bach guddio a threulio’r gaeaf.

Dywedodd Dave Burridge, y tiwtor a fu’n helpu’r dysgwyr, mai’r nod oedd profi y gallwch greu gardd ddistaw a hardd ar gyllideb fach, a chydnabuwyd hyn gan bawb a fu’n bwrw pleidlais.

Seren deledu Russell yn cyhoeddi dyddiadau ychwanegol ar gyfer clyweliadau


Mae dyddiadau ychwanegol ar gyfer clyweliadau wedi cael eu cyhoeddi gan Russell Grant, seren Strictly Come Dancing, ar gyfer ei sioe gyffrous newydd, ‘Strictly Divas’. Y dyddiadau a’r amserau yw Mai 17, 3pm – 8pm a Mai 19, 10am – 12pm (hanner dydd).

Mae’r cymeriad teledu adnabyddus yn chwilio am ddarpar divas i gymryd rhan yn ei gynhyrchiad diweddaraf gyda Choleg Harlech.

Pwrpas y sioe yw nid yn unig ddarganfod doniau newydd ond hefyd gynnig cyfleoedd sy’n gallu newid eu bywyd i bobl ifanc nad ydynt mewn gwaith, addysg na hyfforddiant.

Gwybodaeth lawn

Prosiect Coleg Harlech yn rhoi cyfle i Colin ddilyn gyrfa liwgar

Yn 52 oed, ac ar ôl cael ei ddiswyddo ddwywaith, ni fyddai Colin Williams wedi meddwl bod gyrfa newydd liwgar ar y gorwel.
Ond mae Colin, sy’n dod o Fangor, bellach yn gobeithio sefydlu ei fusnes gwydr lliw ei hun ar ôl manteisio ar brosiect cyflogaeth sy’n cael ei redeg gan CAG Coleg Harlech.

Mae’r prosiect Marchnad Lafur Drosiannol (MLD/ILM) yn talu cyflogau i bobl ddiwaith wrth iddynt ddysgu sgiliau newydd.

Mae Colin ar fin cwblhau lleoliad gyda Mike Lees, gwneuthurwr gwydr lliw adnabyddus yn Nhalwrn, ger Llangefni, Ynys Môn.
Dywedodd Colin, sy’n dad i ddau o blant ac yn byw yn Vaynol Park, Bangor: “Mae wedi bod yn dda iawn i mi, yn brofiad positif iawn, ac wedi fy helpu i benderfynu mai hunangyflogaeth ydy’r ffordd ymlaen i mi.”

Gwybodaeth lawn

Dosbarth drama Llanrwst yn ennill gwobr yng nghystadleuaeth Drama Un Act Conwy

Roedd y dysgwyr ar gwrs drama a ddarperir gan CAG Coleg Harlech ar ben eu digon pan enillasant Wobr Dewis y Beirniaid yn y gystadleuaeth Drama Un Act yng Nghonwy y penwythnos diwethaf.

Roedd y ddrama, o’r enw Chavenue, yn uchafbwynt cwrs drama sy’n cael ei gynnal yn Llanrwst. Yn ogystal ag actio, bu’r dysgwyr yn creu ac yn ysgrifennu’r ddrama o dan arweiniad eu tiwtor, Craig Ryder, sy’n actor yn y West End ac yn frodor o Lanrwst.

Eglurodd Yvonne Townley, un o’r dysgwyr, i Chavenue ddatblygu o gyfres o sesiynau creu’n fyrfyfyr, felly roedd gan bawb ran mewn ysgrifennu’r ddrama. Mae’r ddrama wedi’i lleoli ar ystad tai cyngor ac mae’n dilyn pâr sydd ar fin priodi. Ond mae chwaer y briodferch wedi cael plentyn gyda’r priodfab ac nid yw’r briodferch yn gwybod am hyn. Mae llawer o gymhlethdodau a sefyllfaoedd comig yn codi wrth i’r ddrama fynd yn ei blaen.
Gwybodaeth lawn

Coleg Harlech yn creu hafan ddiogel

ILM group create garden at Hafal PorthmadogMae gardd newydd ym Mhorthmadog yn cynnig gwerddon o lonyddwch i bobl â phroblemau iechyd meddwl.
Mae wedi cael ei chreu yn ystod y pum wythnos ddiwethaf gan dîm o CAG Coleg Harlech fel rhan o brosiect Marchnad Lafur Drosiannol i helpu pobl i ddianc rhag y ciw dôl.
Maen nhw wedi gweddnewid y tir diffaith sy’n eiddo i Hafal, elusen sy’n gweithio gyda phobl â phroblemau iechyd meddwl.

Roedd yr ardal yn flêr ac wedi gordyfu ac ni allai’r elusen fforddio ei throi’n llecyn y gallai defnyddwyr y gwasanaeth ei ddefnyddio i ymlacio – nes i Goleg Harlech ddod i’r adwy.

Yn ôl Chris Eastwood, Is-Gadeirydd Hafal, mae pawb wrth eu bodd gyda’r ardd newydd.
Meddai Mr Eastwood: “Mae Coleg Harlech wedi bod yn ddigon caredig i anfon pobl lleoliad gwaith atom sydd wedi newid ein gardd yn llwyr o lanastr blêr i lecyn pleserus sy’n hawdd ei gynnal.

Gwybodaeth lawn

Prosiect arloesol sy’n helpu pobl i dyfu

open minds project ponthafren powysMae myfyrwyr aeddfed sy’n dilyn cwrs garddio arloesol yng Nghanolbarth Cymru yn gwneud hanes – yn ogystal â thyfu ffrwythau a llysiau.

Mae prosiect Meddwl Agored yn y Drenewydd wedi cael ei lunio i “newid bywydau” pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl neu sydd mewn perygl o ddioddef o broblemau o’r fath.
Mae’n cael ei gynnal gan CAG Coleg Harlech, yr arbenigwyr addysg oedolion, mewn partneriaeth â

Chymdeithas Ponthafren, yr elusen iechyd meddwl, yn Longbridge Street.
Gobaith y garddwyr uchelgeisiol yw sefydlu menter gymdeithasol i werthu cynnyrch, a chynnig gwasanaethau cynllunio a thirlunio gerddi o bosibl yn y dyfodol.

Fel rhan o’r cynllun garddio, mae pump ohonynt hefyd yn astudio am Ddiplomâu mewn Dilyniant a Chyflogadwyedd a achredir gan Agored Cymru.

Credir mai hwy yw’r rhai cyntaf yng Nghymru i astudio am ddiplomâu mor heriol drwy ganolfan iechyd meddwl.

Gwnaeth eu cyflawniadau gryn argraff ar Rebecca Evans a Joyce Watson, Aelodau o’r Cynulliad ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru, a oedd wedi dod i weld y prosiect.

Meddai Rebecca Evans: “Mae’n wych. Dydw i ddim yn meddwl bod modfedd o le wedi cael ei gwastraffu ac mae eu cynlluniau ar gyfer datblygiadau pellach yn uchelgeisiol iawn.”

Ychwanegodd Joyce Watson, sy’n arddwraig frwd ei hunan: “Rydw i wedi gweld sut y gall pobl ddysgu sgiliau mewn ffordd hamddenol a sut y gallan nhw yn llythrennol fwynhau ffrwyth eu llafur, a sut y bydd hynny ynddo’i hun yn rhoi hyder iddyn nhw.”
Gwybodaeth lawn

Coleg yw’r union beth ar gyfer Seren a Nain

Mae myfyriwr dwy ar bymtheg mlwydd oed yn cael digon o gefnogaeth ar ôl dechrau yn y coleg - gan ei nain!

Mae Seren Cynfal a'i nain, Anwen Jones, 56, wedi cofrestru ar gyfer cynllun arloesol yng Ngholeg Harlech, coleg yr ail gyfle.

Maent yn cymryd rhan ym mhrosiect y Farchnad Lafur Drosiannol (MLD) sydd wedi'i gynllunio i ddarparu cyflogaeth tymor byr er mwyn helpu pobl heb waith i ddod o hyd i waith.

Mae'n cael ei redeg ar y cyd gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Dywedodd Seren, sy’n byw yn Llan Ffestiniog: “"Does yna ddim llawer o bobl sy’n cael mynd i weithio gyda'u nain! Dw i wir yn mwynhau'r prosiect ac yn dysgu sgiliau newydd drwy'r amser.

"Ers i mi fod yma rwyf wedi cael profion ac rwyf wedi darganfod fy mod yn ddyslecsig, rhywbeth nad oeddwn yn ymwybodol ohono yn yr ysgol.
Gwybodaeth lawn

Oriel flaenllaw yn arddangos gwaith ffrindiau artistig

open minds exhibitionMae gwaith celf dwy o ffrindiau, nad oes neb ond eu ffrindiau a’u teuluoedd wedi gweld eu gwaith artistig erioed o’r blaen, yn mynd i gael eu harddangos yn un o orielau mwyaf blaenllaw Gogledd Cymru.
Ac ni allai Ann Harrison ac Angela Brown guddio eu balchder wrth iddynt weld eu hymdrechion ymysg y gweithiau oedd yn cael eu harddangos ym Mhlas Glyn y Weddw yn Llanbedrog.

Roedd yr arddangosfa yn bosibl yn unig oherwydd bod y ddwy o Drefor, ger Caernarfon, wedi dod yn rhan o gynllun arloesol a gaiff ei redeg gan CAG Coleg Harlech.

Gwybodaeth lawn

Mam seren bêl-droed yn dangos talent arbennig

Efallai bod chwaraewr canol cae Sunderland a Chymru, David Vaughan yn ddewin ar y cae pêl-droed ond mae ganddo lawer i’w ddysgu gan ei fam o ran talent artistig.

Mae gan Alwena Vaughan dalent na wyddai oedd ganddi, diolch i brosiect uchelgeisiol yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan. Mae Alwena, sy’n 52 oed o Abergele, yn un o’r cleifion sy’n dod i’r uned arennol a diabetes sy’n ymlacio trwy beintio, o dan arweiniad Jan Garner tiwtor celf CAG Coleg Harlech

Lansiwyd y prosiect arloesol gan CAG Coleg Harlech i gynnig cyfleoedd i bobl nad oedd mor rhwydd iddynt ddilyn cyrsiau, a sefydlwyd y cynllun ar y cyd â Chyfeillion yr Uned Arennol.

Gwybodaeth lawn

Cariad at yr iaith Gymraeg yn hanu o Fwlgaria

Mae nyrs o Fwlgaria mor frwd dros ei gwlad fabwysiedig ar ôl ymgartrefu yn Sir y Fflint fel ei bod hi a’i theulu yn mynd ati i ddysgu Cymraeg.

Mae Tanya Trotter wedi cofrestru ar gyfer cwrs sy’n torri tir newydd a lansiwyd heddiw (dydd Sul, 31 Gorffennaf) yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam gan Gymdeithas Addysg y Gweithwyr Coleg Harlech.

Dywedodd Tanya, 47 oed: “Gan fy mod yn byw yng Nghymru, roeddwn yn meddwl y byddai’n beth da i ni ddysgu mwy am Gymru a’r iaith a phopeth sy’n ymwneud â’r wlad. Roedd yn benderfyniad a wnaethom ar y cyd.”

Roedd y cwrs Cymraeg i’r Teulu yn “gyfle perffaith” iddi ddysgu’r iaith a dal ati i weithio, meddai.
Yn wir, mae eisoes yn gweld manteision ei gallu newydd i siarad Cymraeg yn y gwaith.
“Mae yna gleifion Cymraeg eu hiaith ac weithiau maen nhw’n cynhyrfu os byddaf i’n dweud rhywbeth yn Gymraeg wrthyn nhw. Mae’n dda. Mae’n hwyl,” meddai.
“Mae’n help i mi ddod i’w hadnabod yn well. Gallaf weld y manteision yn barod.”
Gwybodaeth lawn

Tirluniau Gweol Arddangosfa Ynys Môn
Menter ar y Cyd

Mae casgliad byw o glytwaith, cwiltio a gwaith celfyddydol gan ddysgwyr ar gyrsiau Clytwaith CAG (G) Coleg Harlech, o dan arweiniad Alison Chapman ac a ysbrydolwyd gan waith Jayne Huskisson, artist gweol sydd wedi ennill gwobrau yn cael eu harddangos yn fuan yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi.

Mae mwy na 50 o aelodau o ddysgwyr Clytwaith a Chwiltio Alison wedi bod yn mynychu cyrsiau CAG (G) Coleg Harlech ar draws Ynys Môn, gan weithio'n ddiwyd ers iddynt gofrestru ym mis Medi 2010 i greu cwiltiau appliqué, clustogau, eitemau i'w gosod ar waliau ac eitemau crefft eraill. Mae'r dysgwyr wedi bod yn cymryd ysbrydoliaeth o waith Jayne sy'n arbenigo mewn paentio sidan, wedi ei ysbrydoli gan dirlun Ynys Môn, yn arfordir a chefn gwlad.

Gwelodd Alison a Jayne y posibiliadau yn y fenter ar y cyd hon a'r posibiliadau y byddai hyn yn eu cynnig fel ysbrydoliaeth i ddysgwyr, a ddewisodd un o gynlluniau Jayne ac yna eu dehongli i amrywiaeth o waith clytwaith a chwiltio. Roedd dewisiadau di-ben-draw i ddewis ohonynt ac felly bydd gan yr arddangosfa ystod eang o eitemau i'w harddangos.

Mae'r cyrsiau Clytwaith a Chwiltio yn agored ar gyfer pob gallu a lefel, yn cynnwys cwiltio traddodiadol a chyfoes, gan gwmpasu amrywiaeth o brosiectau a sgiliau sy'n ofynnol i gwblhau cwilt clytwaith, boed wedi ei wnio â llaw neu beiriant.
Mae'r arddangosfa yn agor ddydd Sadwrn, 18fed Mehefin, yn agored yn ddyddiol o 10yb-5yp (dydd Sul 2-5yp) tan ddydd Mercher, 13eg Gorffennaf yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi.
Mae'r aelodau hefyd wedi uno gyda'i gilydd i greu cwilt o dirluniau Ynys Môn a fydd yn wobrau raffl er budd elusen.

Am wybodaeth bellach am yr Arddangosfa, a manylion am gyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi galwch y Tîm Ardal ar (01248) 363943 / . Ar gyfer lluniau ychwanegol

Llwyddiant A Thystisgrifau I Weithwyr Antur Waunfawr

Bu Russell Jones y garddwr a chyflwynydd teledu yn Antur Waunfawr ar Fawrth 1af i gyflwyno tystysgrifau garddio a sgiliau elfennol i rai o’r gweithwyr. Trefnwyd y digwyddiad ar ddydd Gwyl Dewi gan gynllun Meddwl Agoreg Coleg Harlech CAG ac Antur Waunfawr er mwyn dathlu llwyddiant y gweithwyr oedd wedi ennill cymwysterau Agored dros y flwyddyn academaidd 2009-2010.
Cafodd 17 o weithwyr Antur Waunfawr eu tystysgrifau Agored ar ol dathlu dros ginio efo teulu, cyfeillion a chyd-weithwyr. Mae Agored yn un o sefydliadau dyfarnu’r Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru sy’n cefnogi dysgu gydol-oes trwy ddarparu cymwysterau o ansawdd uchel.
Mae Antur Waunfawr wedi gweithio mewn partneriaeth efo Coleg Harlech CAG ers nifer o flynyddoedd er mwyn darparu cyfle i weithwyr ennill cymwysterau sy’n addas at ofynnion eu gwaith. Trwy fynychu’r cwrs sgiliau elfennol, cafodd y gweithwyr gyfle i ddatblygu eu sgiliau darllen, ysgrifennu a rhifedd tra bod y cwrs garddio yn dysgu sut i sefydlu a chadw rhandir ym mharc natur Antur Waunfawr
Dywedodd Heulwen Huws, Antur Waunfawr:

“Mae’n braf gweld ein gweithwyr yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder drwy’r cyrsiau ‘rydym yn gallu trefnu trwy Coleg Harlech CYG a’u cynllun Meddwl Agored. ‘Roedd yn braf cael y cyfle i gyd-ddathlu gyda’r gweithwyr a’u teuluoedd yn llwyddiant ein gweithwyr.”

Bydd Bill Pywell, tiwtor Coleg Harlech CAG, yn parhau i gynnal y cwrs garddio hyd at haf 2012. Dros y 18 mis nesaf, bydd y dysgwyr yn cwblhau unedau Agored newydd megis tyfu ffrwythau a llysiau, compostio, gosod llwybrau a chwynnu. Bydd cyfle dros haf eleni i’r cyhoedd flasu llwyddiant y cwrs garddio pan caiff y cynnyrch mae’r myfyrwyr yn tyfu ar y safle ym Mryn Pistyll ei ddefnyddio yn nghaffi Antur Waunfawr. Gwybodeath am Meddwl Agored

Cor Cymraeg i'r Teulu Coleg Harlech CAG

Daeth criw mawr o'n dysgwyr ynghyd yn ddiweddar i ffurfio Cor Cymraeg i'r Teulu i gystadlu yn Eisteddfod Y Dysgwyr (Gogledd Ddwyrain). Bu'r cor yn brysur yn ymarfer ac yn paratoi at yr Eisteddfod a gynhaliwyd yn Neuadd Cornist, Y Fflint ar Fawrth y 4ydd. Wedi cyfres o ymarferion hwyliog, roedd y Cor yn barod ar gyfer noson o gystadlu brwd yn yr Eisteddfod.

Bu'r noson yn llwyddiannus iawn a chor Coleg Harlech CAG yn dipyn o sioe yn eu gwisgoedd a'u props lliwgar. Roedd hi'n hynod braf gweld cynrychiolaeth o'n dysgwyr o bob un o siroedd y Gogledd Ddwyrain yn canu yn y cor ac yn sgil eu mwynhad o'r profiad mae dysgwyr Wrecsam wedi ymrwymo i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol fydd yn ymweld a thref Wrecsam fis Awst.

Y Grwp Arennol yn Arddangos eu Gwaith Celf

Mae myfyrwyr un o ddosbarthiadau celf CAG Coleg Harlech a gynhelir yn Uned Arennol Ysbyty Glan Clwyd yn arddangos eu gwaith rhwng 27.11.10 a 01.01.11 yn Llyfrgell Rhuddlan.

Agorwyd yr arddangosfa gan Trefor Fôn Owen, Pennaeth, yn ystod digwyddiad preifat, gyda’r tiwtor, Jan Gardner, yn llywyddu.

Meddai Dr Aled Lewis, yn neffrolegydd ymgynghorol yn Ysbyty Glan Cwyd, "Mae'n bwysig iawn integreiddio celf i feddygaeth achos mae triniaeth dialysis yn cymryd llawer o amser yn yr ysbyty, mae'n bwysig iawn llenwi'r amser yma gyda phethau positif, ac mae'r gwersi celf ac arlunio yn helpu ein cleifion ni i lenwi'r amser yma. Hefyd, mae'n hybu eu sgiliau arlunio a'u hunan hyder. Rydym yn falch iawn i ddangos y lluniau yma, oherwydd, rydym yn browd iawn o sgiliau'r cleifion, a hefyd yr help rydym ni wedi cael o Jan Gardner, yr arlunyddes, a hefyd drwy Goleg Harlech a chyfeillion arennol Glan Clwyd".

Ffotograffau arall ar gael a Flickr

Rhaglen ar Wedi 7

Crefftwyr Morlo 2010 Gwobr Sirol Dysgwr y Flwyddyn Ynys Môn

niace logowefo logo

Mae Crefftwyr Morlo yn dathlu bod wedi derbyn Gwobr Ysbrydoli (Inspire) Dysgwyr o Oedolion gan Niace Dysgu Cymru. Yn ddiweddar mynychodd cynrychiolwyr y grwp y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd i dderbyn Gwobr Sirol Dysgwr y Flwyddyn Ynys Môn 2010.

Daeth y grwp at ei gilydd ar ddiwedd 2008 yn dilyn diddordeb gan breswylwyr Ward Cymunedau'n Gyntaf Morlo, Caergybi i ddatblygu sgiliau Crefft. Fel peilot cynhaliwyd amrywiaeth o sesiynau blasu gan CAG(G)Coleg Harlech yn cyflwyno Crefftau'r Nadolig a bu i'r grwp fwynhau gymaint fel y bu iddynt benderfynu mynd ymlaen i gyrsiau Crefft niferus , a gynhaliwyd yn eu canolfan gymunedol.

Mae'r grwp yn mynd o nerth i nerth , gan eu gosod eu hunain yn fenter lle maent yn brysur yn gweithio ar greu llawer o eitemau crefft i'w gwerthu mewn digwyddiadau lleol a thrwy godi arian mae'r grwp wedi dod yn hunan- gynhaliol ac maent yn gallu parhau i ddatblygu fel grwp yn ogystal ag ymestyn eu sgiliau entrepreneuraidd.

Myfywr Ffotograffiaeth Ddigidol Godi Arian ar gyfer Haiti

Yn ddiweddar, cynhaliodd aelodau o’r dosbarth Ffotograffiaeth Ddigidol sy’n cwrdd yn Llys Llywelyn, Nantlle, arddangosfa o’u gwaith a buont yn gwerthu ffotograffau i godi arian ar gyfer y rhai sydd wedi dioddef yn sgil y trychineb yn Haiti.

Bu’r dysgwyr yn dilyn y cwrs cyfrwng Cymraeg hwn dan ofal Huw Geraint Thomas o Gaernarfon, a buont yn arddangos eu gwaith yn Oriel Panorama yng Nghaernarfon.

 

Mr Reg Taylor, 82 oed, Wedi Gwirioni ar ei Gamp

Mae’r dosbarth cyntaf o bobl leol wedi cwblhau eu cwrs Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd a gynhaliwyd yn The Clubhouse, Park Avenue, Yr Wyddgrug yn ystod y deuddeng mis diwethaf. Cafodd y cwrs ei ddarparu gan Goleg Harlech (Cymdeithas Addysg y Gweithwyr) a’i gyllido gan Gymunedau’n Gyntaf Bryn Gwalia.

Rydym yn deall bod y dysgwyr wedi gwirioni ar eu camp, yn enwedig Mr Reg Taylor, yr aelod hynaf o’r dosbarth. Yn 82 oed, dywedodd Mr Taylor y dylai hyn annog mwy o bobl i fynd ar gyrsiau. Mae Mr Taylor yn credu’n gryf nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu Mae Gaynor Hanlon, tiwtor y cwrs, wedi gweithio gyda’r dosbarth hwn yn ystod y 18 mis diwethaf, yn gyntaf gyda chwrs cyfrifiadura sylfaenol ac wedyn y TYGE.

Bydd cyrsiau pellach yn dechrau ym mis Ebrill. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Janiene ar 01352 705931.

Dosbarth SSIE/ESOL Powys ar ei ffordd i Lundain

esol-visit-londonDdiwedd 2008, cysylltodd Cymunedau’n Gyntaf yn Oldford â Swyddfa Powys. Roedd Pennaeth ysgol Oldford wedi derbyn ymholiad gan riant a ddywedasai ei fod ef a rhai o’i gyfeillion yn awyddus i gael gwersi Saesneg. Roedd yr ysgol yn amcangyfrif y byddai gan tua 30 o bobl ddiddordeb yn y gwersi, ond erbyn diwedd Tachwedd roedd y nifer ar y rhestr wedi cynyddu i 70, ac yn cynnwys cydweithwyr a chydnabod a oedd yn chwilio am hyfforddiant.

Roedd dau anhawster

1 – roedd y rhan fwyaf o’r darpar fyfyrwyr yn gweithio gwahanol shifftiau mewn gwaith cynhyrchu hufen iâ lleol, a
2 – roedd rhai parau’n gorfod rhannu’r gwaith o edrych ar ôl eu plant a oedd dan oed ysgol drwy weithio shifftiau bob yn ail.

Cynhaliwyd sesiwn ymrestru, a drefnwyd i gyd-fynd â phatrymau shifft y rhieni, yng Nghanolfan Hamdden yr Armoury, a darparwyd gofal plant gan ‘Action for Children’.

Trefnwyd pedwar o ddosbarthiadau i gyd, sef dosbarthiadau Uwch a dosbarthiadau i Ddechreuwyr, i gyd-fynd â’r gwahanol shifftiau. Fodd bynnag, roedd gormod o bobl wedi rhoi eu henwau ar gyfer y cyrsiau, a bu’n rhaid ychwanegu dau ddosbarth arall at y rhaglen. Ar ôl i’r dosbarthiadau gychwyn, cytunodd Cymunedau’n Gyntaf Oldford i dalu am y crèche er mwyn cefnogi dysgwyr o’r ardal.

Meddai Phil Roe, Gweithiwr Datblygu CAG Coleg Harlech: “Mae’r dysgwyr yn hynod o frwdfrydig, a gwelwyd hyn pan ymunodd dros 50 o fyfyrwyr ac aelodau o’u teuluoedd â’r daith a drefnwyd gan Cecilia Fosyth, ein tiwtor SSIE, i Dwr Llundain a’r Amgueddfa Brydeinig.”

“Rydym yn annog ein dysgwyr i edrych y tu hwnt i ddysgu’r iaith yn unig,
ac i beidio â gweld y dosbarthiadau hyn fel diwedd y daith. Mae rhai eisoes wedi cofrestru gyda Choleg Powys a’r Brifysgol Agored. Roedd gan nifer o’r dysgwyr swyddi medrus yn eu gwledydd eu hunain, a’r unig beth sy’n eu dal yn ôl yw diffyg hyder yn eu sgiliau Saesneg.”

Hwyl a Hyder wrth Goginio

Mae CAG Coleg Harlech wedi helpu grwp o famau ifanc o Ward Tudur, Llangefni, drwy brosiect Cymunedau Môn sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, i gynhyrchu llyfr o’r enw ‘Hwyl a Hyder wrth Goginio’.

Cliciwch yma o gopi AM DDIM

Cychwynnodd y cyfan pan ofynnodd grwp o famau i’r rhaglen Cymunedau’n Gyntaf a’r Cyngor Gwirfoddol Lleol, Medrwn Môn, ddarparu cwrs coginio i wella eu sgiliau yn y gegin, gan roi ystyriaeth i’r angen i baratoi bwyd iach i’r teulu am bris rhesymol, a chanolbwyntio ar sgiliau ymarferol.

O dan arweiniad Jen Williams, tiwtor y cwrs, bu’r grwp yn trafod ac yn paratoi ryseitiau gan ystyried anghenion dietegol, gwerth maethol, cost y cynhwysion ac a ydynt ar gael yn hwylus. Tyfodd eu hyder o wythnos i wythnos ac aethant ati i roi cynnig ar ryseitiau mwy mentrus.

mon book

Aeth y grwp ymlaen i ddilyn cwrs blwyddyn o hyd a phenderfynodd yr aelodau yr hoffent gynhyrchu llyfr ryseitiau y gallent ei ddefnyddio wrth baratoi pryd o fwyd i’r teulu. Cafodd y grwp hwyl fawr yn rhoi’r cyfan at ei gilydd gyda chymorth Cymunedau Môn.

Mae’r llyfr ryseitiau ar gael am ddim ac fe’i dosbarthwyd i ddysgwyr ar ein cyrsiau coginio, i grwpiau rhieni a phlant, drwy ymwelwyr iechyd ac mewn gwahanol ddyddiau agored. Os hoffech gael copi, a fyddech cystal â chysylltu â’r swyddfa ardal gan roi eich cyfeiriad.

Hybu Potensial ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

Mae miliynau o ferched yn dal i frwydro yn erbyn tlodi, gwahaniaethu
a mynediad anghyfartal i addysg, hyfforddiant, credyd a chymorth technegol.
O gael y cyfle, bydd merched ym mhobman yn gweithio’n galed i greu bywyd gwell i’w teuluoedd a’u cymunedau.
jellewry making in wrexham Galwodd CAG Coleg Harlech, mewn partneriaeth â Choleg Garddwriaethol Cymru, Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint a Chyngor Sir y Fflint, ar ferched i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ar yr 8fed o Fawrth.
Rhai o’r sesiynau blasu ac arddangosiadau a oedd ar gael oedd Gwneud Gemwaith, Ymlacio, Plannu mewn Potiau a Chrefft Siwgr.

Y Darlun Mawr

Mae hanner cant a phedwar o egin- artistiaid i gyd wedi creu gwaith celfyddydol i ffurfio atgynhyrchiad ar raddfa fawr o dirlun gan artist o Ynys Môn, Wilf Roberts, yn seiliedig ar hen ffermdy ger Llanfwrog ar Ynys Môn.

Cynhyrchwyd hyn yn rhan o’r wythnos Addysg Oedolion ym Mai 2008 ac fe’i dadorchuddiwyd mewn oriel gelf lawn bri yng Ngogledd Cymru, Oriel Môn.

Mae Wythnos Addysg Oedolion yn brif wyl ddysgu wythnos o hyd wedi ei hanelu at annog mwy o bobl i gymryd cam cyntaf yn ôl i addysg. Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth drwy Fforwm Rhwydwaith Addysg Gymunedol Ynys Môn, sy’n cynnwys CAG (G) Coleg Harlech, Adran Dysgu Gydol Oes Cyngor Sir Ynys Môn, Coleg Menai, Prifysgol Bangor a Chymunedau’n Gyntaf drwy gefnogaeth NIACE Dysgu Cymru.

Tarodd y grwp ar y syniad wrth edrych ar ffydd i ddenu dysgwyr newydd, gyda’r bwriad o gael cyfranogwyr i gymryd rhan mewn prosiect cymunedol a fyddai’n hwyliog ac yn ymarferol. Arweiniwyd hyn gan Sue Culshaw, tiwtor Celf CAG(G) mewn gwahanol leoliadau drwy’r Ynys.

Torrwyd print mwy o’r darlun yn 54 o adrannau cyfartal a dewisodd pob cyfranogwr adran yn dibynnu ar ei natur anturus, gyda’r darn gorffenedig yn mesur 7 troedfedd wrth 3 troedfedd 9modfedd.

Wedi’r dadorchuddio cellweiriodd Mr Roberts ei fod yn meddwl ei fod yn well na’r gwreiddiol!

Mae CAG (G) wrth eu bodd yn cynnig cartref i’r Darlun Mawr ar eu safle ym Mangor, Bryn Menai, Ffordd Caergybi.

Yn Uwch ac yn Ehangach

Ym mis Ebrill a Mai 2008, teithiodd dau grwˆp o ddysgwyr o’r Rhyl i Harlech i ddilyn cwrs preswyl ffotograffiaeth ddigidol a oedd yn para am 2 ddiwrnod. Roedd y cwrs yn ganlyniad prosiect rhwng CAG(G) Coleg Harlech Coleg Harlech WEA -Reaching Higher groupac Asiantaeth Gymunedol Sir Ddinbych, ac fe’i hariannwyd gan y Prosiect Ymgyrraedd yn Uwch, Ymgyrraedd yn Ehangach. Nod y prosiect oedd rhoi cyfle i ddysgwyr o wahanol gymunedau yn y Rhyl gael profiad o ddysgu mewn amgylchedd preswyl. Roedd y prosiect yn llwyddiant mawr, a chafodd 20 o ddysgwyr gyfle i elwa o’r profiad

Prosiect Sgiliau Sylfaenol gyda Gwasanaeth Prawf Dyfed Powys

Mae CAG Coleg Harlech a Gwasanaeth Prawf Dyfed Powys yn cydweithio â’i gilydd ar brosiect i ddarparu gweithdai sgiliau sylfaenol i’r rhai sydd dan orchymyn prawf yn ardal y Drenewydd.

Mewn un achos, ymunodd gwraig ifanc a oedd yn cael trafferth i ymdopi â gofynion lefel mynediad 3, â’r grwp. Eglurodd ei thiwtor, “Mae Stephanie yn awr ar fin gadael y dosbarthiadau Sgiliau Sylfaenol ac mae wedi cwblhau’r cwrs Llythrennedd a Rhifedd Lefel 2, ac wedi cael lle yng Ngholeg Powys o ganlyniad uniongyrchol i’w hyfforddiant Sgiliau Sylfaenol.”

Ymunodd aelod arall o’r cwrs, sef Colin, â’r rhaglen ddwy flynedd yn ôl heb unrhyw sgiliau darllen nac ysgrifennu. Meddai, “Rwy’n gallu darllen papur newydd; mae gen i lawer mwy o hunanhyder gan fy mod i’n awr yn gallu anfon cardiau at fy nheulu a’m ffrindiau. Rwy’n arbed arian gan fy mod i’n gallu darllen y cynigion arbennig yn y siopau. Mi alla i fynd i le prydau parod ac archebu bwyd o’r fwydlen.”

Meddai’r tiwtor, “Mae’r ffordd mae’r grwp yn ei drefnu ei hun, a’r ffordd mae’r aelodau’n cefnogi ei gilydd yn hynod o bositif.”

Dewiswyd Codi Waliau Sychion gan NIACE Cymru

niace logowefo logo

dry stone walling course coleg harlech wea

yn enghraifft o arfer da mewn dysgu cymunedol i oedolion. Cafodd y cwrs Codi Waliau Sychion ei gynnal yn Llyn, ac roedd aelodau’r dosbarth, llawer ohonynt yn ddi-waith, yn awyddus i ddysgu crefft newydd.Roedd y prosiect yn amlygu cydweithio da â ffermwyr lleol a Chymunedau yn Gyntaf ac yn enghraifft ragorol o ddysgu dwyieithog.
Aeth tri o’r dysgwyr ati wedyn i sefydlu eu busnesau eu hunain, wedi eu hysbrydoli a’u cefnogi gan eu tiwtor, cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Harlech, Hefin Huws.
Yn dilyn llwyddiant y cwrs cyntaf sefydlwyd darpariaeth codi waliau sychion mewn partneriaeth â Chwmni Cydweithredol Fferm Moelyci, Tregarth.

Pryd Blasus i Bensiynwyr

Gwnaed pryd tymhorol i bensiynwyr yn Llangefni fel rhan o’r prosiect bwyta’n iach yn y dref. Mae saith rhiant o Ward Tudur wedi bod yn dilyn cwrs Coginio 30 wythnos, sef “Hwyl a Hyder drwy Goginio” gyda CAG Coleg Harlech fel rhan o gynllun a gefnogir gan Gymunedau’n Gyntaf a Medrwn Môn. Y Nadolig diwethaf, darparwyd pryd tri chwrs yng Nghlwb Pêldroed Llangefni ar gyfer tua 60 o breswylwyr hˆyn o’r ward. Meddai Susan Condra, cydlynydd Cymunedau’n Gyntaf yn Ward Tudur: "Roeddynt yn awyddus iawn i drefnu’r cinio hwn ac mae wedi golygu llawer o waith gan fod popeth wedi cael ei wneud gartref. Roedd y pensiynwyr a ddaeth yn werthfawrogol iawn.” "Byddant yn awr yn parhau â’r cwrs coginio ymarferol er mwyn ennill cymhwyster Rhwydwaith Coleg Agored.”

Calendr ar gyfer y Gronfa Gofal Arennol

calendar

Gwaith celf yw prif bwyslais y calendr codi arian hwn. Daeth Cyfeillion Gofal Arennol Glan Clwyd at ei gilydd yn y Ganolfan Gofal Arennol a Chlefyd Siwgr yn Ysbyty Glan Clwyd i lansio eu cyhoeddiad ar gyfer 2009. Mae Jen Gardner o Drelawnyd, sy’n artist a thiwtor gyda CAG Coleg Harlech, wedi bod yn goruchwylio ei disgyblion, sy’n gleifion dialysis, a greodd y gwaith celf ar gyfer y calendr.

Meddai Jen, “Rwyf yn frwd iawn dros fy ngwaith celf fy hun, sy’n dathlu bywyd, ac rwy’n gobeithio y bydd y llawenydd hwn yn goferu i fywydau pobl eraill. Rwyf wedi gweithio gyda myfyrwyr o bob gallu ac oedran, ond mae’r grwp hwn yn ymateb mor dda, ac rwyf yn teimlo ei bod yn fraint cael gweithio ochr yn ochr â hwy.”

Dynion Tân Caergybi

yn Gwella’u Sgiliau TG Mae dynion tân o Orsaf Dân Caergybi wedi ymuno â dosbarth nos CAG Coleg Harlech i wella eu sgiliau TG. Meddai’r Swyddog Tân Charlton, “Mae’r rhaglen hon wedi bod o gymorth mawr i’r myfyrwyr a’r frigâd gan ei bod wedi ein helpu i ddysgu’r sgiliau TG sydd eu hangen bellach i redeg Gorsaf Dân fodern o ddydd i ddydd.”

Tiwtor yn Troi Trawma

cleifion yn dalent Mae Jan Gardner, swyddog celf CAG Coleg Harlech, yn helpu i weddnewid bywydau cleifion dialysis arennol yn Ysbyty Glan Clwyd. Mae Jan yn eu dysgu i ddod o hyd i ddoniau nad oeddynt yn ymwybodol ohonynt.
Mae’r uned arennol wedi newid llawer ers i Jan ddechrau gweithio yn yr Ysbyty. Gynt, roedd y cleifion ar y ward yn cysgu tra’n derbyn y driniaeth, ond mae’r ward bellach yn ‘llawn bywyd ac egni’, yn ôl staff yr Ysbyty. Mae’r prosiect newydd hwn yn mynd â’u meddwl oddi ar yr hyn sy’n digwydd iddynt, ac mae hefyd yn cynhyrchu rhai gweithiau celf trawiadol.
Ychwanegodd Rhiannon Evans, prif weinyddes nyrsio yr Uned Arennol: “Mae gan Jan agwedd hyblyg ac mae’n sensitif i deimladau’r cleifion. Mae’n gweithio’n dawel heb amharu ar faich gwaith yr uned brysur hon a theimlwn ei bod yn aelod gwerthfawr o’r tîm arennol.”
Cafodd gwaith Jan ei gydnabod gan NIACE eleni pan dderbyniodd wobr Tiwtor Oedolion.

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica