Dosbarth drama Llanrwst yn ennill gwobr yng nghystadleuaeth Drama Un Act Conwy

Roedd y dysgwyr ar gwrs drama a ddarperir gan CAG Coleg Harlech ar ben eu digon pan enillasant Wobr Dewis y Beirniaid yn y gystadleuaeth Drama Un Act yng Nghonwy y penwythnos diwethaf.

Roedd y ddrama, o’r enw Chavenue, yn uchafbwynt cwrs drama sy’n cael ei gynnal yn Llanrwst. Yn ogystal ag actio, bu’r dysgwyr yn creu ac yn ysgrifennu’r ddrama o dan arweiniad eu tiwtor, Craig Ryder, sy’n actor yn y West End ac yn frodor o Lanrwst.

Eglurodd Yvonne Townley, un o’r dysgwyr, i Chavenue ddatblygu o gyfres o sesiynau creu’n fyrfyfyr, felly roedd gan bawb ran mewn ysgrifennu’r ddrama. Mae’r ddrama wedi’i lleoli ar ystad tai cyngor ac mae’n dilyn pâr sydd ar fin priodi. Ond mae chwaer y briodferch wedi cael plentyn gyda’r priodfab ac nid yw’r briodferch yn gwybod am hyn. Mae llawer o gymhlethdodau a sefyllfaoedd comig yn codi wrth i’r ddrama fynd yn ei blaen.

Esboniodd Craig mai dim ond ym mis Hydref yr oedd y dosbarth wedi dechrau. Nid oedd y dysgwyr yn adnabod ei gilydd bryd hynny ac nid oedd gan y rhan fwyaf ohonynt unrhyw brofiad blaenorol o actio. Meddai, “Rydw i mor falch o beth maen nhw wedi’i gyflawni. Maen nhw wedi dod yn eu blaen mor gyflym mewn amser byr iawn. Roedd yn wych gweld eu hyder yn tyfu bob wythnos ac mae ennill y wobr yn anhygoel. Enw’r cwrs yw ‘Stars in their Eyes’ ac maen nhw’n sicr wedi serennu!”

Aeth Yvonne ymlaen i ddweud y bu’r cwrs yn fendith iddi ar ôl colli ei thad a mynd i ofalu am ei mam oedrannus. Mae dod i’r dosbarth bob wythnos wedi bod yn ddihangfa iddi rhag ei bywyd pob dydd.
Roedd gan James Lusted, aelod arall o’r dosbarth, beth profiad blaenorol o actio gan iddo weithio gyda Craig yn Eira Wen a’r Saith Corrach yn y Rhyl eleni, gan chwarae rhan Sneezy. Eglurodd James fod y cwrs yn ffordd wych o gael mwy o brofiad, mewn rolau heblaw am bantomeim. Dywedodd, “Mae Craig wedi bod yn anhygoel o gefnogol; mae o wedi gwneud y dosbarthiadau’n hwyl ac ar yr un pryd wedi gosod sialensiau anodd yr ydw i wedi mwynhau codi iddynt.”

Ychwanegodd Ann Webb ei bod hi bellach yn edrych ar ddrama mewn golau hollol wahanol, ac yn gwerthfawrogi faint o waith caled sy’n mynd i mewn iddi. Roedd Craig yn anelu am berffeithrwydd a bu Ann yn ymarfer y tu allan i’r gwersi drwy recordio ei golygfa ar ei ffôn a llenwi’r bylchau.
Dywedodd Lorraine Jones fod mynd ar y llwyfan am y tro cyntaf yn ei bywyd yn brofiad brawychus. Cawsant un ymarfer tuag awr ymlaen llaw ac yna roeddynt ar y llwyfan o flaen y gynulleidfa. Roedd ofn arni y byddai hi’n methu dweud dim ac roedd hi’n poeni y byddai’n gadael ei ffrindiau i lawr. Roedd y gynulleidfa yn wych, gan chwerthin ar yr adegau iawn.

Roedd y gymeradwyaeth frwd ar y diwedd yn brofiad bendigedig.

Mae’n rhyfedd meddwl ein bod ni’n gallu gwneud hyn mewn amser mor fyr ac mae’n wych gallu dangos i bobl eraill beth mae grwp cyffredin fel ni’n gallu ei gyflawni. Nawr rydym ni’n gobeithio mynd â’r sioe i Harlech ac rydym eisoes wedi dechrau ar ein drama nesaf.

Mae’r dosbarth yn cyfarfod bob nos Iau yn Ysgol Bro Gwydir ac mae croeso i bawb – dewch i ymuno â ni.

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica