Prosiect y Farchnad Lafur Drosiannol

Taflen Cymraeg Taflen Saesneg

Dyfarnwyd contract gwerth £300k i CAG(G) Coleg Harlech gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) i greu 65 o swyddi newydd yn Harlech.

Cyllidir y contract drwy brosiect Marchnad Lafur Drosiannol (MLD) Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru sy’n buddsoddi mewn sefydliadau i helpu pobl sy’n ddi-waith neu’n anweithgar yn economaidd i feithrin sgiliau a chael swyddi. Cyllidir prosiect y MLD drwy Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd a chan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Disgwylir i’r rheiny sy’n cymryd rhan fynychu 35 awr o waith/hyfforddiant yr wythnos, gan efelychu amodau gwaith go iawn. Fel y cyfryw, telir cyflog iddynt (yn ôl cyfradd yr isafswm cyflog) gan y Coleg. Dros 18 mis, cyflogir 65 o bobl am gyfnodau o 12 wythnos. Cyflwynir y prosiect yng Ngholeg Harlech dan arweiniad a chymorth ei staff medrus. Bydd yr wythnos waith yn cynnwys tua 2½ diwrnod o brofiad gwaith ymarferol a 2½ diwrnod o addysg, gan ddibynnu ar anghenion yr unigolyn.

Bydd y rheiny sy’n dilyn y rhaglenni’n ymgymryd â chymhwyster mewn cyflogadwyedd a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae hyn yn cwmpasu agweddau megis ysgrifennu CV a llythyrau, llenwi ffurflenni cais, sgiliau mewn cyfweliad, a hunanddatblygiad. Gan ddibynnu ar eu hanghenion, anogir a chynorthwyir yr unigolion i feithrin eu sgiliau TG, llythrennedd a rhifedd, a chânt gyfle i ennill cymwysterau lle bo’n briodol. Mae cymorth ar gael hefyd i’r rheiny sydd â dyslecsia, a darperir cynghorwr personol ar gyfer y rheiny sy’n cymryd rhan.

The launch was covered by S4C as shown below or is available on YouTube from this link