Prosiect y Farchnad Lafur Drosiannol

Taflen Cymraeg Taflen Saesneg

Dyfarnwyd contract gwerth £300k i CAG(G) Coleg Harlech gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) i greu 65 o swyddi newydd yn Harlech.

Cyllidir y contract drwy brosiect Marchnad Lafur Drosiannol (MLD) Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru sy’n buddsoddi mewn sefydliadau i helpu pobl sy’n ddi-waith neu’n anweithgar yn economaidd i feithrin sgiliau a chael swyddi. Cyllidir prosiect y MLD drwy Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd a chan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Disgwylir i’r rheiny sy’n cymryd rhan fynychu 35 awr o waith/hyfforddiant yr wythnos, gan efelychu amodau gwaith go iawn. Fel y cyfryw, telir cyflog iddynt (yn ôl cyfradd yr isafswm cyflog) gan y Coleg. Dros 18 mis, cyflogir 65 o bobl am gyfnodau o 12 wythnos. Cyflwynir y prosiect yng Ngholeg Harlech dan arweiniad a chymorth ei staff medrus. Bydd yr wythnos waith yn cynnwys tua 2½ diwrnod o brofiad gwaith ymarferol a 2½ diwrnod o addysg, gan ddibynnu ar anghenion yr unigolyn.

Bydd y rheiny sy’n dilyn y rhaglenni’n ymgymryd â chymhwyster mewn cyflogadwyedd a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae hyn yn cwmpasu agweddau megis ysgrifennu CV a llythyrau, llenwi ffurflenni cais, sgiliau mewn cyfweliad, a hunanddatblygiad. Gan ddibynnu ar eu hanghenion, anogir a chynorthwyir yr unigolion i feithrin eu sgiliau TG, llythrennedd a rhifedd, a chânt gyfle i ennill cymwysterau lle bo’n briodol. Mae cymorth ar gael hefyd i’r rheiny sydd â dyslecsia, a darperir cynghorwr personol ar gyfer y rheiny sy’n cymryd rhan.

The launch was covered by S4C as shown below or is available on YouTube from this link

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica